Analiza i wybór lokalizacji dla kampanii pomiarowej PEM

Eksperci Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego przystąpili do wytypowania i uzgodnienia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, co najmniej czterech lokalizacji radiowych stacji bazowych na terenie każdego województwa, celem wykonania selektywnych pomiarów poziomów PEM w otoczeniu tych stacji, w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności i z uwzględnieniem emisji innych stacji bazowych.

W związku z tym Instytut wystąpił do stosownych organów administracji terenowej, właściwych w sprawach ochrony środowiska w wybranych miejscowościach, o udostępnienie posiadanej dokumentacji stacji bazowych, w celu jej zbadania i dokonania analiz pod względem wyboru lokalizacji dla kampanii pomiarowej.

W okresie lipca i do połowy sierpnia br. eksperci Instytutu wyjeżdżają do Urzędów Miast i Starostw Powiatowych w poszczególnych województwach, na miejscu zapoznają się z dokumentacjami stacji bazowych i wykonują stosowne analizy. Wyniki tych prac posłużą do sporządzenia i uzgodnienia planu wyjazdów ekip pomiarowych; przewiduje się sukcesywną realizację pomiarów w kolejnych województwach.