Pomiary PEM w 2020 r. - stan prac (lipiec i sierpień)

Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak w latach 2016-2019, zleciło Instytutowi Łączności realizację pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz w placówkach szkolnych.

Stan prac: lipiec–sierpień 2020 r.

Zrealizowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz łącznie w 50 lokalizacjach SBTK
(z planowanych 96) oraz 19 placówkach szkolnych (z planowanych 32).

Rozpoczęte zostały prace związane z dokumentowaniem pomiarów, w tym z uzupełnianiem bazy danych wynikami ze zrealizowanych pomiarów, porządkowaniem i analizą danych pomiarowych, przygotowaniem tabel wynikowych do indywidualnych Sprawozdań z pomiarów PEM.

Trwają przygotowania do kolejnych pomiarów, obejmujące typowanie lokalizacji, uzgodnienia z MC, pozyskiwanie i analizę aktualnej dokumentacji, opracowywanie planów pomiarowych.

Uruchomiony został cykl pomiarów z wykorzystaniem szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM (w zakresie częstotliwości 300 kHz – 40 GHz) w lokalizacjach wytypowanych wspólnie z wojewódzkimi urzędami miast. Dotychczas podpisanych zostało pięć Umów użyczenia stacji monitorujących. W dwóch wskazanych i uzgodnionych lokalizacjach przeprowadzone zostały instalacje. W jednej w lokalizacji zakończono badania i rozpoczęto opracowywanie Raportu w badań.

Kontynuowane są uzgodnienia z pozostałymi Urzędami Miast wojewódzkich w zakresie uczestnictwa w badaniach szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM.