Pomiary PEM w 2020 r. – stan prac (grudzień)

Instytut Łączności na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji realizuje pomiary poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz w placówkach szkolnych.

Ostatnie miesiące 2020 roku to końcowa realizacja, weryfikacja i autoryzacja Sprawozdań z pomiarów PEM, analizy uzyskanych wyników, opracowanie zestawień zbiorczych, statystyk porównawczych, wniosków i rekomendacji do Raportu końcowego z pomiarów PEM, a także przygotowanie danych pomiarowych do wizualizacji na mapach.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane pomiary pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz - łącznie w 96 lokalizacjach SBTK oraz w 32 placówkach szkolnych.

Równolegle zakończone zostały badania z wykorzystaniem systemu szerokopasmowego monitoringu stacjonarnego SMS PEM (w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 40 GHz), realizowane łącznie w dwunastu lokalizacjach wskazanych i uzgodnionych z przedstawicielami urzędów miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Słupska, Szczecina, Warszawy. Opracowane zostały Raporty z pomiarów wykonanych w poszczególnych lokalizacjach oraz Raport końcowy z przeprowadzonych badań szerokopasmowych SMS PEM.

Zrealizowany został zakup, instalacja i uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego umożliwiającego pomiary selektywne (w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 6 GHz). Cykl badań pilotażowych, przeprowadzonych w lokalizacjach na terenie siedzib IŁ-PIB w Warszawie i we Wrocławiu, zakończony został opracowaniem Raportu z pilotażu selektywnego monitoringu stacjonarnego SELMS PEM, zawierającego podsumowanie wyników oraz wnioski i rekomendacje dotyczące kontynuacji pilotażowych badań, a także potencjalnych kierunków rozwoju krajowego systemu monitoringu PEM.

Oprócz pomiarów PEM, w ramach realizowanej Umowy dotacji, kontynuowano współpracę z Collegium Medicum UJ, polegającą na wsparciu merytorycznym w zakresie oddziaływania PEM na zdrowie ludzi. Zakończone zostały także badania wpływu PEM na zdrowie człowieka, prowadzone przez Collegium Medicum UJ, obejmujące badania kliniczne oraz próby prowokacyjne z użyciem telefonu komórkowego.

Realizowane były również prace związane z prowadzeniem portalu pem.itl.waw.pl, w tym z przygotowaniem artykułów popularno-naukowych dotyczących problemów związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na zdrowie oraz informacji o bieżących wydarzeniach, m.in. takich jak V Międzynarodowa Konferencja dotycząca PEM.