Ograniczenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych. Poziomy odniesienia w Europie, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei.

Dr Haim Mazar – ITU, ATDI

Artykuł Human Radio Frequency Exposure Limits: an update of reference levels in Europe, USA, Canada, China, Japan and Korea autorstwa dr Haima Mazara to opracowanie przedstawione podczas konferencji EMC Europe 2016, która odbyła się we Wrocławiu. Dr Haim Mazar jest specjalistą z zakresu komunikacji bezprzewodowej, zarządzania widmem oraz badań oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) na człowieka. Dzięki swojemu ponad 45 letniemu doświadczeniu, w tym piastowaniu kierowniczych i eksperckich funkcji w grupach badawczych ITU, jest konsultantem cenionym przez administrację i przemysł na całym świecie.

Autor, na przykładzie organizacji międzynarodowych oraz regulacji na poziomie krajowym, omawia dopuszczalne wartości ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Zgodność z tymi wymaganiami jest istotnym aspektem – przede wszystkim dla zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa, ale także dla organów regulacyjnych i producentów urządzeń radiowych.

Coraz większa liczba stacji bazowych, niechęć do wyróżniających się w otoczeniu dużych instalacji antenowych związana np. z ich estetyką oraz potencjalne obawy przed PEM, stały się przyczynkiem do powstania przepisów regulujących dopuszczalny poziom emisji pola elektromagnetycznego w środowisku. Jednakże niektóre kraje, pomimo jasno sformułowanych zaleceń organizacji międzynarodowych, przyjęły dużo bardziej restrykcyjne wartości graniczne niż wynikające z tych zaleceń.

Autor zaznacza, że zasadnicza część pola elektromagnetycznego, w którym funkcjonuje każdy człowiek, jest wytwarzana przez urządzenia przenośne, działające w sieciach komórkowych lub WiFi, a więc przez telefony komórkowe oraz urządzenia takie jak tablet czy notebook. Typowo, PEM wytwarzane przez telefon komórkowy w pobliżu głowy jest kilka rzędów wielkości większe niż docierające do nas PEM emitowane przez stacje bazowe, nadawcze stacje telewizyjne i radiowe. Dopuszczalne wartości graniczne dla pola bliskiego, wytwarzanego przez urządzenia przenośne, są określane poprzez współczynnik tzw. SAR (współczynnik absorpcji swoistej). W artykule zostały zaprezentowane różne regulacje w tym zakresie. Ich analiza wskazała, że graniczne wartości SAR są bardziej restrykcyjne w USA, Kanadzie i Korei (1,6 W/kg) w porównaniu do innych krajów (2 W/kg). Również metodyka uśredniania na gram tkanki jest zróżnicowana: przyjęty 1 g w Ameryce Północnej i Korei, gdzie wg wytycznych ICNIRP 1998 i normy IEEE C95.1-2005, jest to 10 g.

Graniczne wartości ekspozycji dla stacji bazowych i innych nadajników stacjonarnych odnoszą się do natężenia pola elektrycznego i gęstości mocy. Autor, podobnie jak dla współczynnika SAR, podaje różne regulacje i formułuje wniosek, że wprawdzie w Europie generalnie wdrożono wymagania dotyczące PEM zgodne z wytycznymi ICNIRP, stanowiącymi podstawą wydania rekomendacji Unii Europejskiej 1999/519/EC, jednakże są pewne kraje, w których wprowadzono dużo ostrzejsze wartości graniczne. Jeden z fragmentów opracowania został poświęcony bezpośrednio polskim regulacjom, które są od 20 do 100 razy bardziej restrykcyjne od zalecanych przez ICNIRP, a ich genezę upatruje się w historii związanej z blokiem krajów sowieckich. Autor przedstawia również przykłady jeszcze bardziej restrykcyjnych uwarunkowań lokalnych, takich jak np. lokalne przepisy Salzburga w Austrii, albo Perugii i Novary we Włoszech. Z drugiej strony podnosi również przykład Węgier, które w 2004 r. dokonały rewizji swoich "historycznych" regulacji, harmonizując przepisy z wytycznymi ICNIRP i zaleceniem 1999/519/EC.

W podsumowaniu dokonano syntetycznej identyfikacji genezy różnic w omawianych regulacjach. Wskazano na takie ich przyczyny jak różnorodna polityka dotycząca szacowania ryzyka, ale co ciekawe – również podatność polityków na wpływ społeczeństwa, presję wywoływaną przez aktywistów oraz ogólną niechęć do zmian. Autor twierdzi, że nie ma naukowego powodu do stosowania różnych dopuszczalnych wartości PEM w różnych krajach. W odniesieniu do skrajnych rozwiązań jak w Salzburgu wnioskuje, że model ten wydaje się być nieskuteczny pod każdym względem – z jednej strony uniemożliwił rozwój sieci, bez widocznych korzyści dla zdrowia publicznego, a jednocześnie nie rozwiązał istniejących kontrowersji i prawdopodobnie nie zmniejszył obaw opinii publicznej.