Samodzielne pomiary PEM


Rafał Pawlak - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Musimy wiedzieć, co mierzymy

Ta tylko z pozoru prosta czynność, wykonania pomiaru PEM, tak naprawdę jest skomplikowana, wymaga dużej wiedzy, a błąd w sztuce może prowadzić do skrajnie nieprawidłowych wniosków. Przede wszystkim należy użyć właściwego przyrządu  zwracając uwagę na zakres mierzonych częstotliwości. Niestety te najprostsze, względnie tanie mierniki nie potrafią „odróżnić” PEM pochodzącego np. ze stacji bazowej czy routera Wi-Fi od PEM pochodzącego np. od różnych urządzeń elektrycznych dołączonych do sieci zasilającej 50 Hz, a do tego są wrażliwe na PEM o częstotliwości 50 Hz. Pamiętaj, że PEM wytwarza każde urządzenie zasilane energią elektryczną, a nie tylko urządzenia radiowe. Warto wiedzieć, że PEM o częstotliwości 50 Hz, uwzględniając fizykę zjawiska propagacji, może osiągać znacznie wyższe poziomy od PEM o częstotliwościach radiowych. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w poziomach dopuszczalnych: dla częstotliwości 50 Hz dopuszczalny poziom składowej elektrycznej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynosi 1000 V/m, a np. dla częstotliwości radiowych od 10 MHz do 400 MHz – tylko 28 V/m. Używając miernika, który reaguje na częstotliwość 50 Hz, narażamy się na ekstremalne zafałszowanie wyniku pomiaru. Wówczas wyciąganie wniosków nt. poziomów PEM w radiowym zakresie częstotliwości może prowadzić do nieporozumienia. Dlatego koniecznie upewnij się, w jakim zakresie częstotliwości możesz używać miernika. Pamiętajmy, że typowe pasma częstotliwości dla stacji bazowych i telefonów komórkowych to 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz, natomiast urządzenia Bluetooth oraz Wi-Fi używane są w zakresie częstotliwości od 2400 MHz do 2483,5 MHz.

Ustalenie wyniku pomiaru, czyli liczby i jednostki

Wykonanie pomiaru to nie wszystko. Należy prawidłowo odczytać jego wynik, który składa się z liczby oraz odpowiedniej jednostki, zależnej od mierzonej wielkości. W przypadku pomiaru natężenia pola elektrycznego E stosuje się jednostkę wolt na metr [V/m], a w przypadku natężenia pola magnetycznego H – amper na metr [A/m]. Mierniki pozwalają również na określenie gęstości mocy S wyrażanej w watach na metr kwadratowy [W/m2]. Gęstość mocy S jest jednak miarą wyliczaną przez miernik na podstawie zmierzonych wartości natężenia pola, zazwyczaj elektrycznego E, z zależności: S = E2 / 377.

Przykład wyniku pomiaru natężenia pola elektrycznego E: 12,56 V/m. Tej wartości natężenia pola E odpowiada obliczona gęstość mocy S: 0,42 W/m2.

Tak, więc w przypadku uzyskiwania bardzo małych wartości można stosować przedrostki do tworzenia jednostek podwielokrotnych, takie jak np. "mili" (oznaczenie m), czy "mikro" (oznaczenie µ). I tak "mili" oznacza część tysięczną (czyli 0,001), a "mikro" – część milionową (czyli 0,000001). Tak naprawdę jednostek podwielokrotnych używamy w życiu codziennym, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy (np. wymiar 24 mm = 0,024 m, co oznacza 24 tysięczne metra). Jednostki podwielokrotne powinny być jednak używane w określony sposób, w celu prawidłowego określenia wartości liczbowej. Jeśli mierzymy długość stołu to zdroworozsądkowo wynik pomiaru podamy np. jako 1,6 m lub zwyczajowo 160 cm, a nie jako 1600 mm lub 1600000 µm, co dodatkowo zaburza czytelność przekazywanej informacji. W przypadku PEM jest podobnie, a ponadto podanie wyniku w jednostkach podwielokrotnych utrudnia odniesienie do obowiązujących poziomów dopuszczalnych PEM.

Weryfikacja zgodności z poziomami dopuszczalnymi

Po wykonaniu pomiaru, uzyskany wynik porównuje się z odpowiednimi, obowiązującymi prawnie, czuli "legalnymi" poziomami dopuszczalnymi. W zakresie częstotliwości radiowych zazwyczaj odnosimy się do poziomów dopuszczalnych wyrażonych w V/m, więc wynik pomiaru natężenia pola elektrycznego również powinien być wyrażony w V/m. W przypadku gęstości mocy poziomy dopuszczalne wyrażone są w W/m2, więc wynik pomiaru także należy wyrażać w W/m2. Uzyskany wynik natężenia pola elektrycznego porównuje się z dopuszczalnym poziomem ustalonym dla pola elektrycznego, ewentualnie wynik gęstości mocy – z dopuszczalnym poziomem ustalonym dla gęstości mocy. Jeżeli uzyskany wynik pomiaru jest wyrażony w jednostce podwielokrotnej (mV/m, µW/m2), należy ją przeliczyć na jednostkę podstawową (V/m, W/m2) i dopiero wówczas porównać z poziomem dopuszczalnym. W innym przypadku ocena wyniku zostanie przeprowadzona nieprawidłowo. Posłużmy się przykładem: uzyskana w wyniku pomiaru gęstość mocy S = 147000 µW/m2 jest liczbowo równa S = 0,147 W/m2. Prawidłowo podany wynik, po zaokrągleniu, wynosi S = 0,15 W/m2 i dopiero tą wartość porównuje się z poziomem dopuszczalnym, np. 2 W/m2.

Choć obydwie miary (natężenie i gęstość mocy) dotyczą tego samego zjawiska, nie wolno ich ze sobą mylić i odnosić do niewłaściwych poziomów dopuszczalnych. Zmierzonego natężenia pola elektrycznego w V/m nie można porównywać z dopuszczalnym poziomem ustalonym dla gęstości mocy w W/m2 i vice versa. Przykład: zmierzonego natężenia pola elektrycznego E = 12,56 V/m nie można porównywać np. z poziomem dopuszczalnym 2 W/m2 ustalonym dla gęstości mocy.

Wspomnianych wcześniej poziomów dopuszczalnych nie należy mylić z funkcjonującą w przestrzeni publicznej, lecz nie mającą żadnego umocowania prawnego, tzw. "normą biologiczną", która wskazuje, aby PEM ograniczać do poziomu nie tylko uniemożliwiającego rozwój telekomunikacji i energetyki, ale nie pozwalającego nawet na funkcjonowanie obecnie wykorzystywanych systemów łączności, np. ratunkowej.