Uwagi do projektu "Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022".


W ramach podnoszenia świadomości i wiedzy obywateli w obszarze różnorodnych aspektów związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) informujemy, że na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowany został Projekt "Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022", dalej Program.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej przyjęcia tego Programu.

W związku z tym, że Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB) od wielu lat zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami i badaniami w obszarze ściśle związanym z PEM, zespół specjalistów IŁ-PIB z dużą uwagą i zainteresowaniem zapoznał się z opracowanym projektem Programu, wskazując na jego liczne nieścisłości, błędy merytoryczne oraz braki.

Także z uwagi na to, że w projekcie Programu powoływano się na pomiary PEM w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) wykonywane przez IŁ-PIB w 2016 r. w ramach umowy dotacji celowej Ministerstwa Cyfryzacji (MC), okazało się niezbędne dokonanie sprostowania informacji przedstawianych w sposób wybiórczy oraz uzupełnienie informacji w wymaganym zakresie.

Program, w sposób jednostronny prezentuje dane dotyczące wpływu PEM na zdrowie ludzkie. Jednocześnie, w opisach technicznych, zawiera szereg błędów merytorycznych, a wiele z prezentowanych w Programie wniosków jest konstruowanych na podstawie tendencyjnie dobranych danych.

Generalnie uważa się, że ewentualne przyjęcie Programu w zaproponowanej treści i kształcie, może przyczynić się do istotnego zwiększenia nieracjonalnych obaw lokalnych społeczności przed negatywnym wpływem instalacji telekomunikacyjnych, w tym zwłaszcza SBTK, na jakość ich życia i zdrowie. W konsekwencji wdrożenie Programu może stworzyć poważną barierę rozwoju nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych w Krakowie – sieci które obecnie stanowią podstawę rozwoju technologicznego we wszystkich krajach rozwiniętych.

Więcej informacji na powyższy temat przedstawiono w załączonych wnioskach i uwagach, zgłoszonych przez IŁ-PIB do projektu Programu.


Uwagi i wnioski złożone przez IŁ-PIB w ramach konsultacji

Konsultowany projekt Programu

Archiwalny link do ogłoszenia konsultacji