Konferencja "Medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu PEM na środowisko"

Patronami konferencji, zorganizowanej przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, byli Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ministerPrzez ostatnie kilkanaście lat obserwujemy ogromny rozwój radiowych systemów bezprzewodowych. Jednym z najbardziej widocznych są sieci telefonii komórkowej oraz sieci WiFi.

Mieszkańcy zwracają coraz większą uwagę na zanieczyszczenia pojawiające się w naszym środowisku, w tym promieniowanie radiowe (PEM) wytwarzane przez człowieka. Główna obawa sprowadza się do pytania, czy instalowane w ich otoczeniu nadajniki radiowe nie będą wpływać ujemnie na zdrowie obywateli. Zorganizowana konferencja koncentrowała się na tych zagadnieniach.

Konferencję otworzyło wystąpienie Ministra Cyfryzacji – Pani Anny Streżyńskiej, w trakcie którego zaakcentowała, iż zależy jej bardzo na tym, aby powstające sieci bezprzewodowe były projektowane z uwzględnieniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Działający przy Ministrze Zespół roboczy ds. PEM jest forum kontaktów i dyskusji organizacji społecznych, operatorów, naukowców i administracji.

Dr Dariusz Leszczyński omawiał swoje wieloletnie badania, prowadzone na Uniwersytecie Helsińskim, w zakresie wpływu promieniowania na organizmy żywe. Dr Masateru Ikehata przedstawił badania prowadzone w Instytucie badawczym Kolei Japońskich w zakresie oddziaływania pól na pasażerów pociągu na poduszce elektromagnetycznej. Podobne zagadnienia omawiał także prof. Eugeniusz Rokita z Collegium Medicum UJ.

Prof. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii) i prof. Paweł Bieńkowski (Politechnika Wrocławska) omówili szeroko metody prowadzenia pomiarów promieniowania elektromagnetycznego.

Rafał Pawlak z Instytutu Łączności przedstawił najnowsze normy, przyrządy oraz omówił szczegółowo metodykę i problemy występujące przy prowadzeniu szczegółowych pomiarów natężenia pól w sieciach komórkowych.

Tomasz Muda (POLKOMTEL) omówił szczegółowo proces projektowania sieci komórkowych, analizę bilansu łącza radiowego oraz różnorodne metody poprawy jakości łączności z aktywną minimalizacją mocy nadajników.

Drugą część spotkania zajęła dyskusja pomiędzy przedstawicielami nauki a uczestnikami konferencji. Omawiano sprawy przepisów, sips_tvpomiarów, budowy sieci, lokalizacji nadajników a także wrażliwości ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne.

Reasumując, należy powiedzieć, że jak do tej pory nie ma jednoznacznych dowodów na szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki, pod warunkiem zachowania granicznych (określonych normami) poziomów mocy. Polskie normy są jednymi z najostrzejszych w Europie i na razie nie ma wskazań naukowych do ich zmiany. Tym niemniej należy w dalszym ciągu prowadzić badania w zakresie oddziaływania PEM na organizm człowieka.

Załączniki