V Międzynarodowa Konferencja PEM - materiały

Wideo / Video


Nagrania wideo z konferencji / Video recordings of the conference


Zdjęcia / Photos


Galeria zdjęć / Photo gallery


Prezentacje / Presentations


Dzień 1 / Day 1


Dezinformacja dotycząca sieci 5G w mediach na świecie

1. Gerd Callewaert, IPSOS

5G – Świadomość i potrzeby. Studium europejskie / 5G Awareness and needs. European Study

2. Andrzej Kozłowski, CyberDefence24

Ruch anty 5G. Przypadek Polski / Anti 5G movement. The case of Poland

https://pem.il-pib.pl/documents/476/2._Andrzej_Kozlowski.pdf

3. Wiktor Świetlik, PAP

Jak nie dać się fake newsom? Rozpoznawanie, zapobieganie, neutralizacja / How not to give in to fake news? Recognition, prevention, neutralization


Systemowa walka z dezinformacją – wyzwania światowe

4. Dr Sarah Loughran, The Australian Radiation and Nuclear Protection Agency (ARPANSA)

Program zwiększonej energii elektromagnetycznej rządu australijskiego / The Australian Government’s Electromagnetic Energy Program

5. Kinga Graczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa / Efficient mobile telecommunications as a key to development and security

6. Dr Jack Rowley, GSMA

Globalne spojrzenie na dezinformację związaną zsiecią 5G i skuteczne reakcje / A global view of 5G network disinformation and effective responses

7. Dr inż. Alberto Rabbachin, Komisja Europejska

Europejska strategia walki z dezinformacją / European strategy to tackle disinformation

8. Prof. Stephan Lewandowsky, Uniwersytet w Bristolu i Uniwersytet Australii Zachodniej

Dezinformacja, teorie spiskowe i 5G w erze COVID-19 / Disinformation, conspiracy theories and 5G in the COVID-19 era

9. Gilles Bregant, ANRF

Czy stały monitoring PEM z dostępem online dla obywateli może wpłynąć na postrzeganie telekomunikacji? /  Can permanent PEM monitoring with online access for citizens influence the perception of telecommunications?


Źródła dezinformacji – walka o prymat w wyścigu technologicznym

10. Hanna Linderstål, Earhart Business Protection

5G i COVID-19 – mechanizmy teorii spiskowych / 5G and COVID-19 – mechanisms of conspiracy theories

11. Daniel R. Jolley, Northumbria University

Rola przekonań spiskowych łączących 5G z COVID-19 i ich poparcia dla przemocy / Examining the role of 5G COVID‐19 conspiracy beliefs and support for violence

12. Dr David Robert Grimes, Dublin City University

Stworzenie taksonomii potencjalnych zagrożeń związanych z przekazywaniem wiedzy medycznej w dobie dezinformacji /  Establishing a taxonomy of potential hazards associated with communicating medical science in the age of disinformation

13. Anneli Ahonen, EUvsDiSinfo, Stratcom

Zwalczanie dezinformacji: jak reagować / Fighting disinformation: how to react


Dzień 2 / Day 2


5G a pomiary PEM – 2019 vs 2020

14. Inż. Johann Saustingl, Wave-Test sp. z o.o.

Wyznaczamy nową ścieżkę dla pomiarów EMF w 5G / Lighting the path to 5G “Electromagnetic field”

15. Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Stacjonarny monitoring PEM. Wyniki z kampanii pomiarowej 2020 / Stationary EMF monitoring. Results from the 2020 measurement campaign

16. Dariusz Wypiór, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Wdrażanie sieci 5G a poziomy PEM / 5G network implementation and PEM levels

17. Dr inż. Thomas Kopacz, IHF – Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University

Ocena ekspozycji na PEM w otoczeniu stacji bazowych 5G Massive MIMO / Assessment of PEM exposure around 5G Massive MIMO base stations


Normy PEM a faktyczna ekspozycja

18. Debbie Wills, Mike Wood, Telstra

Testowanie EME 5G Smart Apartment / 5G Smart Apartment EME Testing

19. Dr inż. Łukasz Januszkiewicz, Politechnika Łódzka

Symulacje wpływu fal elektromagnetycznych na ludzi / Computer simulations of the influence of electromagnetic waves on people


5G/PEM a badania

20. Prof. Dariusz Leszczyński, Uniwersytet Helsiński

Mylne informacje i celowa dezinformacja o sieci 5G i zdrowiu / Misinformation and deliberate disinformation about 5G network and health

21. Dr hab. Grzegorz Tatoń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Badanie wpływu pola elektromagnetycznego na samopoczucie i zdolności psychomotoryczne / Study of the influence of electromagnetic field on well-being and psychomotor abilities

22. Prof. Kenneth R. Foster, Uniwersytet Pensylwanii

5G i zasada ostrożności / 5G and precautionary principle


5G a prawo

23. Dr Christos Datsikas, DG Connect Unit B4

Rozwiązania regulacyjne - rozporządzenie wykonawcze w sprawie małych komórek i zalecenia dotyczące zestawu narzędzi w zakresie łączności / Regulatory solutions – Implementing Regulation on small cells and Connectivity Toolbox Recommendation

24. J. Scott Marcus, Bruegel / Florence School of Regulation Communications & Media Programme (EUI)

Najlepsze rzeczy są w małych pakietach? Promowanie wdrażania infrastruktury 5G / The best things come in small packages? Promoting deployment of 5G infrastructure

25. Dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, Politechnika Warszawska, Instytut Łączności – PIB, mec. Justyna Wilczyńska, Ernst & Young Law

5G i prawo / 5G and law

26. Dr inż. Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Cyberbezpieczeństwo - różne perspektywy postrzegania / Cybersecurity – different perspectives of perception


Załączniki