RAPORT: Pomiary pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej (2018)

Wyniki kolejnego ogólnopolskiego badania poziomów pola elektromagnetycznego pochodzącego ze stacji bazowych telefonii komórkowych pokazują, że w zdecydowanej większości mieszczą się one poniżej restrykcyjnych, krajowych norm.

To jeden z wniosków raportu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu wytypowanych stacji bazowych telefonii komórkowej.

W 2018 roku Instytut Łączności przeprowadził na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji badania poziomu natężenia PEM w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych. Badania te były prowadzone w 96 lokalizacjach we wszystkich 16 miastach wojewódzkich na terenie kraju. Było to już trzecie badanie poziomu PEM ze stacji bazowych telefonii komórkowych zlecone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W badaniu wykorzystywano urządzenia pomiarowe pozwalające na tzw. pomiar selektywny (symuluje teoretyczną sytuację, w której mierzona stacja jak i wszystkie inne stacje w okolicy pracują pod 100% obciążeniem), jak i na tradycyjny pomiar szerokopasmowy.

Pomiary przeprowadzono w 2880 punktach pomiarowych. W wyniku pomiaru szerokopasmowego oraz wykonanych obliczeń, uwzględniających rozszerzoną niepewność pomiaru, w dwóch punktach pomiarowych (z 2880) odnotowano przekroczenie dopuszczalnej wartości pola w środowisku (7 V/m).

W przypadku tzw. pomiaru selektywnego, pozwalającego na symulację najbardziej niekorzystnego przypadku oraz przy uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiaru, liczba punktów pomiarowych, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości pola, wynosiła 32 (na 2880).

Autorzy raportu wskazują, że pomimo niewielkiej liczby punktów pomiarowych, w których występowały przekroczenia, potrzeba jest stałego monitorowania stanu środowiska w zakresie PEM, szczególnie wobec wzrostu zapotrzebowania na wykorzystanie innych niż obecnie częstotliwości radiowych w usługach bezprzewodowych oraz spodziewany wzrost liczby instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Biorąc pod uwagę rozbudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną, planowane wdrożenie sieci 5G, przy obecnie obowiązującej wartości dopuszczalnej pola elektromagnetycznego w środowisku (7 V/m), może być istotnie utrudnione. Wyniki przeprowadzonych pomiarów selektywnych wskazują, że w wielu lokalizacjach nie będzie możliwe skuteczne zgłoszenie nowych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska. Dotyczy to zwłaszcza tych lokalizacji, w których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej, a także tych, w których faktyczny zapas jest niewielki. Dodatkowo, ograniczenia w zakresie wartości dopuszczalnej w środowisku powodują konieczność zwiększania liczby instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej wymaganych do pokrycia danego obszaru pożądanym zasięgiem sieci.

Oprócz pomiarów pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowych, Instytut Łączności wykonał również pomiary pola wytwarzanego przez urządzenia sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pomiary zostały wykonywane w 32 placówkach szkolnych, po dwie w każdym z województw. W żadnym z badanych przypadków nie stwierdzono nawet teoretycznej możliwości przekroczenia norm. Ze względu jednak na coraz większą liczbę instalacji punktów dostępowych sieci RLAN w miejscach użyteczności publicznej, w tym w placówkach oświatowych, rekomendowana jest kontynuacja tych pomiarów.

W 2019 r. zaplanowane zostały kolejne pomiary PEM zarówno w otoczenia stacji bazowych telefonii komórkowej, jak również w otoczeniu punktów dostępowych sieci WiFi.

Załączniki